Školitelia

Mgr. Pavla Mrlíková, registrovaný fyzioterapeut

Ako aktívna športovkyňa (ligová hráčka hádzanej) a celkovo športový fanúšik asi každého športu, vyštudovala fyzioterapiu na FTVS UK. Svoje odborné skúsenosti a zručnosti získavala a rozširovala na lôžkových oddeleniach v nemocniciach, v rehabilitačných ústavoch a v ambulantnej praxi. Niekoľko rokov zaisťovala fyzioterapeutickú starostlivosť dorasteneckej a juniorskej reprezentácii žien v hádzanej a pravidelne sa zúčastňuje juniorských olympiád usporiadaných Medzinárodným Olympijským Výborom. Naďalej sa vzdeláva na odborných kurzoch. Sama je školiteľkou kinesiotapingu. Jej klienti sú väčšinou vrcholoví a hobby športovci, dospelý i deti. Vďaka podrobnej diagnostike problému klienta, volí individuálny plán terapie. Kladie dôraz na maximálny aktívny prístup klienta. K terapii využíva celú škálu technik a postupov ako napr. DNS - dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa, senzomotorickú stimuláciu, PNF - proprioceptívnu neuromuskulárnu facilitáciu, mobilizácie, techniky mäkkých tkanív a ďalšie. Ako súčasť terapie využíva kinesiotaping, fixačný taping a drobné elektroprístroje ako je rebox alebo biolampa.

Na príprave našich kurzov sa podieľa od roku 2010 a v posledných rokoch sa stala školiteľkou kurzu "Terapeutické využitie Temetex tapu".

Mgr_ Pavla_Mrlikova


Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT - registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

V súčasnosti pracujem ako fyzioterapeut v ambulantnom zariadení Rehabilitácia Rehasport, kde svoje znalosti kinesiotapingu využívam v praxi na pacientoch s rozličnými diagnózami čisto somatickými, s psychosomatickou či viscerálnou zložkou. Pracujem tiež so športovcami v rámci rehabilitačného tréningu a funkčnej športovej terapie.

K prevencii a terapii porúch pohybového aparátu využíva tejpovaciu metódu najmä v kombinácii s metodikami cvičenia vo vývojových radoch, ako je Akrálna Koaktivačná Terapia vychádzajúca zo základných princípov metódy Roswitha Brunkow, funkčná dynamická stabilizácia čerpajúca z Austrálskej školy, Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia, mechanické diagnostiky a terapia podľa Robina McKenzieho, techniky myoskeletálnej medicíny ai. Je certifikovaným lymfoterapeutom, venuje sa terapii lymfedému a jazvám (v kombinácii s lymfotapingom).

Od roku 2010 je so svojím kolegom MUDr. et Mgr. Robertom Válkom školiteľka kurzu "Terapeutické využitie kinesio Tapu". Aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií a prednášok, venuje sa písaniu článkov do odborných i športových periodík. Svoje znalosti kinesiotapingu získala vo Veľkej Británii, kde s MUDr. R. Válkou absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov.

Mgr_Jitka_Kobrova


MUDr. et Mgr. Robert Válka, RHB lekár

V súčasnosti pracujem ako rehabilitačný lekár na oddelení rehabilitačnej a fyzikálnej medicíny Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.

Pestrá skladba pacientov a diagnóz mi v každodennej praxi umožňuje rozsiahle využitie kinesiotapingu. Pri terapii som si kinesiotaping obľúbil pre jeho jednoduchosť a efektívnosť. Vo svojej praxi čerpám aj z bohatých skúseností, ktoré som získal ako šéflekár Armádneho športového centra Dukla. Mal som a stále mám tú česť podieľať sa na zdravotníckom zabezpečení slovenských reprezentantov na vrcholných športových podujatiach ako sú olympijské hry, MS, ME, svetové poháre, a pod.

Rovnako ako moja kolegyňa som absolvoval kurz kinesiotapingu v Londýne. Spolu sa snažíme o rozvoj tejto metódy medzi odbornú i laickú verejnosť. V roku 2011 som začal doktorandské štúdium na katedre Anatómie a biomechaniky FTVS UK, kde by som rád prehĺbil svoje znalosti biomedicínskych účinkov kinesio tapu na myoskeletálny systém a možnosti jeho využitia v klinickej praxi.

 

MUDr_Robert_Valka

 

 

Bc. Radek Šťastný a Bc. Vladislav Prokůpek

V Súčasnej dobe obidvaja študujú odbor fyzioterapia na UJEP v Ústí nad Labem.

Behom štúdia aktívne spolupracujú s laboratóriom pre štúdium pohybu FZS UJEP. V odbore fyzioterapia svoje vzdelanie nad rámec osnov výuky zameriavajú na klinickú medicínu v športovej praxi. 

Viac než polovicu štúdia spolupracovali s profesionálnym futbalovým klubom F. K. Teplice a.s. Absolvovali tiež odborné stáže v športových kluboch MŠK Žilina, FAČR Regionálna futbalová akadémia Juhomoravského kraja a na pracoviskách Fyzioterapia Rukavička, Josh Fyzio, MONÁDA klinika komplexnej rehabilitácie.

Na základe absolvovaných odborných kurzov využívajú predovšetkým koncept Dynamickej neuromuskulárnej stabilizácie podľa prof. Kolářa, myofasciálne techniky podľa Dr. Schleipa, metodiku viscerovertebrálnych vzťahov a filozofiu terapie triggerpointov podľa Mgr. Bittnara a ako jediní v CZ/SK sú certifikovanými lektormi metódy perkusívnej terapie - Theragun podľa Dr. Werslanda.